A Morea International által szervezett utazások általános feltételei (Utazási Szerződés)

MOREA INTERNATIONAL Kft. adatai:

Székhely:1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. 2.emelet. 1. ajtó.

Telefon: 429-2000 Fax: 429-2006

Adószám: 11980580-2-42

MKEH regisztráció: R-2007/2000

I. Bevezetés

I.1. A Morea International Kft., székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. 2.emelet. 1. ajtó., adószám: 12107063-2-42, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-686358 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva, a szolgáltatási tevékenységet engedélyező hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: R-2007/2000, cégtelefon/telefax szám: +36/ 1/ 429-2000, e-mail: morea@morea.hu, a továbbiakban: Morea International Kft.), mint Magyaroszágon bejegyzett székhelyű utazásszervező az általános utazási feltételekről szóló tájékoztatóját az alábbiakban teszi közzé.
A Morea International Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Morea Kft. honlapján és közösségi oldalán (www.morea.hu és https://hu-hu.facebook.com/MoreaTravel) és egyéb személyre szabott ajánlatokban (akciós kiadványok, elektronikus levelek) közzétettekben, a megrendelésben, illetve visszaigazolásában, valamint jelen általános utazási feltételekben foglaltak az irányadók, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai, és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései jönnek figyelembe. Ugyanezek a feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi.

I.2. A Morea International Kft. az utazásszervezői tevékenysége keretében egyedi vagy csoportos igény alapján utazásokat szervez, valamint a Morea International Kft. által összeállított utazási csomagokat értékesít. Utazási csomag olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg, függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese huszonnégy (24) óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.

I.3. A Morea International Kft., által működtetett utazási iroda elérhetősége:

1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. 2.emelet. 1. ajtó. (+36/1/429-2000, e-mail: morea@morea.hu)

II. A szerződés megkötése

II.1. Az utas a Morea International Kft.  utazási szolgáltatásait a Morea International Kft.  utazási irodájában, vagy bármely más, a Morea International Kft.  utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazásszervezőnél megrendelheti. A Morea International Kft.  által felajánlott utazási szolgáltatásokat az utas elektronikus levélben is megrendelheti.

II.2. Az utazási szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával, vagy az utazási szerződés aláírásával és az előleg hiánytalan befizetésével jön létre. Ha a Morea International Kft.  a megrendelést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el és ezt a megrendelésen vagy a visszaigazoláson jelzi, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Morea International Kft.  a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról az utast végleges visszaigazolással értesíti. Ezen végleges visszaigazolásig az utas jelentkezését a Morea International Kft.  bármikor visszamondhatja, köteles azonban a befizetett előleget a visszamondás közlésétől számított öt (5) napon belül visszafizetni.

II.3. Az utazási szerződést írásban kell megkötni, és papíron vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – elektronikusan/e-mailen az utas rendelkezésére kell bocsátani. Az utazási szerződés módosítására ugyanezen előírások az irányadóak. Az írásos megrendelésnek, vagy utazási szerződésnek tartalmaznia kell az utazási szerződés létrejöttéhez szükséges, és a Rendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározott minden adatot. Utazási csomag értékesítése esetén az utazási szerződésnek előzőeken kívül tartalmaznia kell a Rendelet 13.§ (1) bekezdésének b)-i) pontjában és a 15.§-ában előírtakat.

II.4. A Morea International Kft. honlapján található általános információk, az utas által elfogadott végső ajánlatban-, a megrendelésben illetve a visszaigazolásban foglaltak, valamint jelen általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik. Mindazok a helység-, szállás-, és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, amelyeket nem a Morea International Kft. ad ki, nem képezik az utazási szerződés részét, ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon a Morea International Kft. -n vagy közreműködőin; azokért a Morea International Kft.  felelősséget nem vállal, teljesítésükre nem köteles.

III. A szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei

III.1. A Morea International Kft.  legfőbb kötelezettsége az utazási szerződésben ill. az utas által elfogadott végső ajánlatban vállalt szolgáltatás teljesítése. A Morea International Kft.  kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közreműködő útján teljesíteni, a honlapon, a személyre szabott ajánlatban vagy más utazási tájékoztatóban található leírás tartalmának megfelelően.

III.2. A Morea International Kft.  nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb okból bekövetkező késéséért, ezúton is figyelmezteti az utast ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosó, utak túlzsúfoltsága miatt. Az utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárfelelősség a Morea International Kft.-t nem terheli. A fuvarozók fenntartják maguknak a jogot a menetrend változásra.

III.3. A Morea International Kft.  kizárja a felelősségét az előre nem látható eseményekből (pl.: menetrendváltozás, megváltozott időjárási viszonyok, késések, stb.) eredő problémákért. Előfordulhat, hogy ilyen események megváltoztatják vagy lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot. A Morea International Kft.  minden esetben törekszik arra, hogy a programváltozások minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, de az ilyen problémákból eredő károkért nem vállal felelősséget.

IV. A részvételi díj (szolgálatási díj) és annak megfizetése:

IV.1. A részvételi díjat a Morea International Kft.  a szerződés megkötése előtt köteles az utassal közölni. A részvételi díj – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában – a személyre szóló utazási ajánlatban, az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Morea International Kft.  részére járó eljárási díjat és szervezési költséget, továbbá magánszemély megrendelő esetén az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját, valamint nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját sem. A részvételi díjban nem szereplő, de az utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság vagy üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat. A részvételi díj nem tartalmazza az utas tekintetében kötött légi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a Morea International Kft. -nél felmerülő munkadíjat és az ezzel kapcsolatos járulékos költségeket (átfoglalás, árkülönbözet, stb

IV.2. Az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában az utas a szerződés megkötésekor előleget köteles fizetni a Morea International Kft.  részére, melynek mértéke a teljes részvételi díj negyven (40) százaléka. A Morea International Kft. a szerződés megkötésekor a részvételi díjnak az e pontban megjelöltél nagyobb részét is követelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Morea International Kft.-re, ez esetben a részvételi díj megfizetéséről az utazási szerződés ill. a személyre szóló ajánlatban megadott fizetési ütemezés rendelkezik. Ha a megrendelés az utazást megelőző harmincadik (30.) naptári napon belül történik, akkor az utas a teljes részvételi díjat köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.

IV.3. Az utas a teljes részvételi díjat az utazási szerződésben vagy a személyre szóló ajánlat fizetéi ütemezésében rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt harminc (30.) nappal) köteles külön felhívás nélkül megfizetni. A Morea International Kft.  a teljes részvételi díj ennél korábbi megfizetését is igényelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

IV.4. Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a Morea International Kft.  jogosult külön felszólítás, illetve az érdekmúlás igazolása nélkül a szerződéstől elállni, amely esetben az utas köteles a Morea International Kft.  valamennyi költségét megtéríteni a jelen általános utazási feltételek V.1.5. pontjában megjelölt összegben.

IV.5. A Morea International Kft.  a teljes részvételi díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az utasnak átadni. A Morea International Kft.  az utazáshoz szükséges dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb az indulás előtt egy (1) munkanappal adja át a Morea International Kft.  utazási irodáiban, vagy elektronikus levélben küldi meg a megrendelő által megadott email címre. Sürgős/egyedi esetben a Morea International Kft.  jogosult az úti okmányok postai úton vagy fax útján történő továbbítására is. Az utas és a Morea International Kft.  az utazási szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen, és haladéktalanul értesíteni a címükben, egyéb elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. Az utazási dokumentumokat az utas köteles az utazás megkezdése előtt a Morea International Kft.  közreműködőjének (pl.: légitársaság, szálloda) bemutatni, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. A részvételi jegyen nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe az utas.

IV.6. A Morea International Kft.  által meghirdetett akciók és különböző fizetési kedvezmények nem vonhatók össze.

V. A szerződéstől való elállás

V.1. Az utas szerződéstől való elállása

V.1.1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási irodával közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a Morea International Kft.  tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő az elállás időpontjának.

V.1.2. Ha az utas azért áll el a szerződéstől, mert a Morea International Kft.  az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc (8) százalékot meghaladja, akkor az utast jelen általános utazási feltételek V.2.2. és V.2.3. pontjában meghatározott jogok illetik meg.

V.1.3. Ha az utas azért áll el a szerződéstől, mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, és az utazási szerződés módosítására nem került sor, akkor a Morea International Kft.  köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

V.1.4. Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem jelen általános utazási feltételek V.1.2. vagy V.1.3. pontjában meghatározott okok valamelyike, akkor köteles a Morea International Kft.  részére útlemondási/sztornó díjat fizetni, melynek mértéke:

– az utazás megkezdése előtti 60. naptól a 36. napig a részvételi díj 10%-a;

– az utazás megkezdése előtti 35. naptól a 16. napig a részvételi díj 40%-a;

– az utazás megkezdése előtti 15. naptól a 8. napig a részvételi díj 80%-a;

– az utazás megkezdése előtti 7. naptól a 0. napig a részvételi díj 100%-a;

Az utazás megkezdését megelőző hatvan (60) napnál korábbi elállás esetén bánatpénz nem követelhető, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Moreára, melyről a személyre szóló utazási ajánlatban megadott fizetési ütemezés rendelkezik.

V.1.5. A bánatpénzzel azonos összegű költségtérítés illeti meg a Morea International Kft., amennyiben az utazási szerződéstől az utas a IV.4. pontban foglaltak szerint eláll.

V.1.6. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a Morea International Kft. nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani vagy visszatéríteni

V.2. Az utazásszervező elállása

V.2.1. A Morea International Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz (20) nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

V.2.2. Ha a Morea International Kft.  nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor köteles az utasnak az eredetivel legalább azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy ha ilyen szolgáltatást nyújtani nincs lehetősége, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el, akkor a Morea International Kft.  köteles az utas által befizetett részvételi díjat (előleget) a Rendelet 9.§ (2) bekezdés b) pontjában előírt mértékű kamattal együtt visszafizetni

V.2.3. Ha a Morea International Kft.  szerződéstől való elállására nem az utas érdekkörében felmerült okból kerül sor, a Morea International Kft.  köteles az utas felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha az elállásra a Morea International Kft.  által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis major esetek).

VI. A szerződés módosítása:

VI.1. Ha a felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges elemeinek (pl. utas lakcíme) módosításában állapodnak meg, az utas köteles a Morea International Kft.  módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő módosítási költség mértékéről az utazási iroda ad tájékoztatást.

VI.2. Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, utas neve stb.) módosítására csak az utas részéről a V.1.4. pontbeli bánatpénz fizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség.

VII. Hibás teljesítés:

VII.1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Morea International Kft.  felel. Ha a Morea International Kft.  a szolgáltatás teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, a közreműködő magatartásáért is úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. A szavatossági igény alapján az utas elsősorban kijavítást kérhet, amelyet a Morea International Kft.  úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Morea International Kft.  más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatást nyújt. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a Rendelet 10.§-ában foglaltak az irányadók.

VII.2. Ha az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a Morea International Kft.  helyi képviselőjével, vagy – helyi képviselő hiányában – az érintett helyszíni szolgáltatóval (közreműködővel vagy a közreműködő képviselőjével). A panaszt teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem vagy csak részben orvosolt hiányosságra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétől számított legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Morea International Kft. -nek írásban bejelenteni. Az utas felel a közlés késedelméből eredő károkért. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza a

Morea International Kft.  panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Az utazási iroda az utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles a panaszt kivizsgálni, és álláspontjáról az utast értesíteni.
VII.3. A Morea International Kft.  köteles az utazási szerződés nem teljesítésével vagy hibás teljesítésével az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az utazási iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a Rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy az utazási iroda kártérítési felelőssége legfeljebb a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszereséig áll fenn.

VII.4. A Morea International Kft.  köteles az utasnak segítséget nyújtani akkor is, ha az utasnak olyan okból támadnak nehézségei, amelyekért a Morea International Kft.  nem felel, nevezetesen, ha vis maior esete következett be, vagy ha az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Morea International Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
VII.5. A Morea International Kft. indokolt esetben fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére

VII.6. Az utazás során a helyszíni szolgáltatásokkal kapcsolatos másodlagos, szubjektív (pl. az ételek íze, minősége) problémákért a Morea International Kft.  nem vállal felelősséget.

VII.7. A Morea International Kft.-t nem terheli felelősség a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért

VII.8. A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Morea International Kft. és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál.

II.9. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Morea International Kft.  vagy közreműködője (pl. légitársaság) átvette.

II.10. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

 VIII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések:

Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum) és egyéb okmányok, az előírt egészségügyi követelmények és a célországban való tartózkodáshoz esetlegesen kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utas feladata. Az Utas vállalja, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az utas köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám-, deviza- és egészségügyi rendelkezések, vagy a fogadó ország jogszabályainak, szokásainak be nem tartásából keletkezett károkért az Utas semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve a Morea International Kft.  ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles teljes mértékben megtéríteni.

IX. Légi szállítással kapcsolatos rendelkezések:

IX.1. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a Morea International Kft.  fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának, a helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. A változásból eredő kellemetlenségekért vagy károkért a Morea International Kft. t felelősség nem terheli. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy:előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet

– az útipoggyász súlya légitársaságonként és uticélonként eltérő és amelyért az utasnak esetenként a repülőtársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie

– a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni.

IX.2. Az utas repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak.

IX.3. A Morea International Kft.  légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreáli Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm rendelet tartalmazza.

X. Biztosítás:

X.1. A részvételi díj az útlemondási (stornó) és betegség-baleset-poggyász (bbp) biztosítás díját nem tartalmazza, az utas külön megállapodásba foglalt feltételek szerint köthet útlemondási biztosítást (és bbp-t) a Morea International Kft. val szerződésben álló biztosító-társaságokkal.

 X.2. A Morea International Kft.  tájékoztatja a szerződő felet, hogy a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozó biztosítását Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte meg, amely a 1143 Budapest, Stefánia u. 51. címen, vagy a +36/ 1/ 460-1400 telefonszámon érhető el. A biztosítási szerződés kiterjed a jelenleg érvényben lévő 78/2005. (IV.28) Kormányrendelettel módosított 213/1996. (XII.23) Kormányrendeletben előírt – az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó kockázatokra, területi hatálya pedig a Morea International Kft.  által szervezett utazásokkal érintett területekre terjed ki.

XI. Egyéb rendelkezések:

XI.1. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Morea International Kft. nál (az I.3. pontban írt bármely irodán keresztül) megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szerv: MKEH helyett BFKH

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

XI.2. A Morea International Kft.  által a tevékenységi körében nyújtott szolgáltatásokra, valamint a Morea International Kft.  által kötött utazási szerződésekre – beleértve a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokat is – a magyar jogot kell alkalmazni, és a Morea International Kft.  által nyújtott szolgáltatásokkal vagy a Morea International Kft.  által kötött utazási szerződésekkel kapcsolatos bármely jogvita elbírálására a magyar bíróságok joghatósága terjed ki. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

XI.3. Az utazási szerződés megkötése vagy teljesítése során írásban közöltnek tekintendők a felek által faxon vagy elektronikus levélben megküldött adatok, értesítések is.

XI.4. A Morea International Kft.  honlapján vagy bármely más utazással kapcsolatos tájékoztatóban foglaltak egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

 

Az utas ÁFA nyilatkozata:

Nyilatkozat az ÁFA törvény 206 §-a szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni)

  1. a) a szolgáltatás magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
  2. b) adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
  3. c) dóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

………………………………………………

Megrendelő

 ÜGYFÉL JOGNYILATKOZATA

név:…………………………………………………………………………………………………………………….

születési név:………………………………………………………………………

An.:…………………………………………………………………………………………………………………….

szül. hely:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

idő: ………………………..év……………………………… hó………………….nap

szig.sz.:………………………………………………………………………………………………………………..

szem.sz.:………………………………………………………………………………………………………………

lakcím:…………………………………………………………………………………………………………………

tart. hely:……………………………………………………………………………………………………………..

adóazonosító szám:…………………………………………………………………………………………………

állampolgársága:…………………………………………………………………………………………………….

telefonszám:………………………………………………………………………………………………………….

A MOREA Utazási Szolgáltató Kft. a mindenkori ügyféllel megkötendő utazási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező jelen jognyilatkozat alapján jogosult ellenőrizni a jogügyletben résztvevő ügyfél, ügyfelek személyazonosító igazolványát és lakcímről szóló hatósági igazolványban szereplő személyes adatokat.

Az ügyfél jognyilatkozata:

A MOREA Utazási Szolgáltató Kft. által szervezett utazásokra tekintettel létrejövő szerzősek általános szerződési feltételének 1. pontja alapján tudomásul veszem, hogy nevezett utazási iroda az adataimat jelen okiratba foglalja, így azokat az Adatvédelmi törvénynek megfelelően titkosan kezeli.

Az ügyfél ÁFA nyilatkozata:

Nyilatkozat az ÁFA törvény 206 §-a szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni)

  1. a szolgáltatás magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
  2. adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
  3. adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe

Budapest, 201… év ……………………………… hó …………… nap

_____________________________ …………………………… ______________________________

ügyfél aláírása …………………………………………………………….. MOREA Utazási Szolgáltató Kft.