A Morea Utazási Szolgáltató Kft. által szervezett utazások általános feltételei (Utazási Szerződés)

 

MOREA UTAZÁSI SZOLGÁLTATÓ Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út.78.

Telefon: +36 30 221 8649

Adószám: 12107063-2-41

MKEH regisztráció: U- 000084/2001

 1. Bevezetés

A Morea Utazási szolgáltató Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út.78.; adószám: 12107063-2-41, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-466454 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva, a szolgáltatási tevékenységet engedélyező hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: U- 000084/2001, cégtelefonszám: +36 30 221 8649

e-mail: morea@morea.hu, exkluziv@morea.hu; a továbbiakban: „Morea Utazási Szolgáltató Kft.”), mint Magyarországon bejegyzett székhelyű utazásszervező az általános utazási feltételekről szóló tájékoztatóját az alábbiakban teszi közzé.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által összeállított utazási csomagokra továbbá utazási csomagoknak és utazási szolgáltatás-együttesnek nem minősülő szolgáltatásokra terjed ki.

A Morea Utazási Szolgáltató Kft. által szervezett külföldi utazásokra a Morea Kft. honlapjain és közösségi oldalain (www.morea.hu; https://hu-hu.facebook.com/MoreaTravel; és www.morea-exkluziv.hu; https://hu-hu.facebook.com/MoreaExkluziv) és egyéb személyre szabott ajánlatokban (akciós kiadványok, elektronikus levelek), a megrendelésben, illetve visszaigazolásában, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók, azzal, hogy a hivatkozott dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet, és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) előírásai, és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben a Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem saját hatáskörben, hanem más utazásszervező megbízásából – utazásközvetítőként – jár el, akkor az adott közvetített utazási szerződésre nem a jelen ÁSZF, hanem az adott utazásszervező feltételei az irányadóak.

Amennyiben a Morea Utazási Szolgáltató Kft. valamely szolgálgató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. repülőjegy, hajójegy, buszjegy stb.) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor arra a jogviszonyra a szolgáltató szerződési feltételei az irányadóak.

 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utazásszervezői tevékenysége keretében utazásokat szervez, valamint a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által összeállított utazási csomagokat értékesít. A Rendelet értelmében utazási csomag: olyan utazási szolgáltatás, ahol legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevételére kerül sor ugyanazon utazás vagy üdülés keretében ha

(a) ha az utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó, azaz a Morea Utazási Szolgáltató Kft. állítja össze, ideértve azt az esetet is, mikor ez az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy

(b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre

(ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,

(bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,

(bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy

(be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre;

 

 • A Morea Utazási Szolgáltató által működtetett utazási iroda elérhetősége:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út.78. Tel:+36/30/2218649//+36/30/9331936, e-mail:morea@morea.hu;
 • exkluziv@morea.hu; Morea Utazási Szolgáltató Kft.)
 • Amennyiben az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor, úgy a Morea Utazási Szolgáltató Kft. jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány megküldésével / átadásával, s nem elektronikus úton történő szerződéskötés esetén pedig jelen ÁSZF2. számú mellékletének megküldésével / átadásával ad általános tájékoztatást az utazó részére.
 1. Az utazási szerződés létrejötte
 • Az utas a Morea Utazási Szolgáltató Kft. utazási szolgáltatásait elektronikusan (e-mailben) vagy a Morea Utazási Szolgáltató Kft. utazási irodájában, vagy bármely más, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazásszervezőnél is megrendelheti.
 • Az utazási szerződés a megrendelés Morea Utazási Szolgáltató Kft. általi írásbeli vagy legalább e-mailben történő visszaigazolásával, az utazási szerződés és jelen ÁSZF utazó általi elfogadásával és aláírásával, továbbá az előleg hiánytalan megfizetésével jön létre.
 • Ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. a megrendelést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el és ezt a megrendelésen vagy a visszaigazoláson jelzi, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról az utast végleges visszaigazolással értesíti. Ezen végleges visszaigazolásig az utas jelentkezését a Morea Utazási Szolgáltató Kft. bármikor visszamondhatja, és köteles a befizetett előleget a visszamondás közlésétől számított öt (5) napon belül
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. honlapján található általános információk, az utas által elfogadott végső ajánlatban-, a megrendelésben, illetve a visszaigazolásban foglaltak, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltak az utazási szerződés részét képezik. Mindazok a helység-, szállás-, és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, amelyeket nem a Morea Utazási Szolgáltató Kft. ad ki, nem képezik az utazási szerződés részét, ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon a Morea Utazási Szolgáltató Kft. -n vagy közreműködőin; azokért a Morea Utazási Szolgáltató Kft. felelősséget nem vállal, teljesítésükre nem köteles.
 • Ha az utat nem az utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast, amely esetben a harmadik személyt az utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára a szerződést kötő harmadik személyt terhelik, kivéve azon kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva kizárólag személyesen az utast terhelik.
 • A szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. kötelezettsége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közreműködő útján teljesíteni, a honlapon, a személyre szabott ajánlatban vagy más utazási tájékoztatóban található leírás tartalmának megfelelően, ezen túlmenően a Morea Utazási Szolgáltató Kft. az esetleges különleges, egyedi igények teljesítéséért felelősség nem terheli.
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb okból bekövetkező késéséért, ezúton is figyelmezteti az utast ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosó, utak túlzsúfoltsága miatt. Az utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárfelelősség a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t nem terheli. A fuvarozók fenntartják maguknak a jogot a menetrend változásra.
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. kizárja a felelősségét az előre nem látható eseményekből (pl.: menetrendváltozás, megváltozott időjárási viszonyok, késések, stb.) eredő problémákért. Előfordulhat, hogy ilyen események megváltoztatják vagy lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. minden esetben törekszik arra, hogy a programváltozások minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, de az ilyen problémákból eredő károkért nem vállal felelősséget.
 • Az utazó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t vagy az utazásközvetítőt az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget.
 • Utazási csomag megrendelése esetén, amennyiben az utasnak az általa megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatásban és / vagy a szolgáltatás leírásában nem szereplő különleges igénye van, az csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas ezen igényét a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-vel közölte, és ezt az igényt a Morea Utazási Szolgáltató Kft. elfogadta és vállalta annak teljesítését, és a különleges igény és annak teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás az utazási szerződésben vagy annak kiegészítésében rögzítésre kerül.
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. köteles indokolatlan késedelem nélkül megfelelő segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került utazónak. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet az utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg a Morea Utazási Szolgáltató Kft. ténylegesen felmerült költségeit.
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. indokolt esetben fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére.
 • Az utazás során a helyszíni szolgáltatásokkal kapcsolatos másodlagos, szubjektív (pl. az ételek íze, minősége) problémákért a Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget.
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t nem terheli felelősség a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért.
 • Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából a Morea Utazási Szolgáltató Kft. vagy közreműködője (pl. légitársaság) átvette.
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a teljes díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az utasnak átadni. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utazáshoz szükséges dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb az indulás előtt egy (1) munkanappal adja át a Morea Utazási Szolgáltató Kft. utazási irodáiban, vagy elektronikus levélben küldi meg az utas/megrendelő által megadott email címre. Sürgős/egyedi esetben a Morea Utazási Szolgáltató Kft. jogosult az úti okmányok postai úton vagy fax útján történő továbbítására is.
 1. A teljes díj és annak megfizetése
 • A teljes díj az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összege, amely a szervezési díjat is magában foglaló részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból áll. A külön felszámításra kerülő díjak változhatnak.
 • A részvételi díjat a Morea Utazási Szolgáltató Kft. a szerződés megkötése előtt köteles az utassal közölni.
 • A részvételi díj nem foglalja magában a külön felszámításra kerülő adókat, illetéket, és egyéb kötelező terheket, így különösen az üdülőhelyi díjakat, horgonyzási díj, repülőtéri illetéket, kikötői illetéket, jegykiállítási díjat, a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját, valamint nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját, idegenforgalmi adót, külön igénybe vehető szolgáltatások ellenértékét, és további felárakat (pl. tengerre néző szoba, transzfer, belépőjegyek, fakultatív programok árát sem.
 • A részvételi díjban nem szereplő, de az utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság vagy üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat. A részvételi díj nem tartalmazza az utas tekintetében kötött légi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a Morea Utazási Szolgáltató Kft. -nél felmerülő munkadíjat és az ezzel kapcsolatos járulékos költségeket (átfoglalás, árkülönbözet, stb).
 • Az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában az utas a szerződés megkötésekor előleget köteles fizetni a Morea Utazási Szolgáltató Kft. részére, melynek mértéke a részvételi díj negyven (40) százaléka. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a szerződés megkötésekor a részvételi díjnak az e pontban megjelöltél nagyobb részét is követelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-re, ez esetben a részvételi díj megfizetéséről az utazási szerződés ill. a személyre szóló ajánlatban megadott fizetési ütemezés rendelkezik. Ha a megrendelés az utazást megelőző harmincadik (30.) naptári napon belül történik, akkor az utas a teljes díjat köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg
 • Az utas a teljes díjat az utazási szerződésben vagy a személyre szóló ajánlat fizetési ütemezésében rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt harminc (30) nappal köteles külön felhívás nélkül megfizetni. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a teljes díj ennél korábbi megfizetését is igényelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 • A Morea Utazási Szolgáltató Kft. által meghirdetett akciók és különböző fizetési kedvezmények nem vonhatók össze.
 • A Morea Utazási Szolgáltató felhívja az utazó figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utazó tudomásul veszi, hogy felmondásának időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket a Morea Utazási Szolgáltató Kft csak abban az esetben téríti vissza, ha a külföldi szolgáltató azt a Morea Utazási Szolgáltató Kft-nek visszafizette. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utazóval megkötött egyedi utazási szerződésben tájékoztatja az utazót azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők.

 

 1. Az utazási szerződés felmondása
 • Az utazási szerződés utas általi felmondás
 • Az utas az utazási szerződést bármikor felmondhatja. A felmondást írásban kell a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-vel közölni. A felmondási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a Morea Utazási Szolgáltató Kft. tudomást szerzett. Felmondásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának (rendes felmondás).
 • Ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani – különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc (8) százalékot meghaladja – köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas

(a) bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést vagy

(b) ha a változtatásokat a részvételi díj e változtatásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosítják az utazási szerződést (rendkívüli felmondás).

Az utas a döntéséről köteles a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t a tudomásszerzéstől számított 3 (három) munkanapon belül tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja e vagy felmondja a szerződést. Amennyiben az utas jelen bekezdésben meghatározott határidőben nem nyilatkozik, úgy a szerződés a határidő lejárát követő napon megszűnik.

Ha az utas nem fogadja el az esetleges változásokat és felmondja az utazási szerződést vagy nem nyilatkozik a fenti határidőben és ezért az utazási szerződés megszűnik, úgy a Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utazási szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül az utas által befizetett teljes díjat visszafizeti az utas részére.

 • Ha az utas az utazási szerződést felmondja, és a felmondás oka nem jelen ÁSZF V.1.2. pontjában meghatározott okok valamelyike, akkor az adott ajánlattól függően a Morea Utazási Szolgáltató Kft. bánatpénz illeti meg az alábbiak szerint:
 • az utazás megkezdése előtti naptól a 36. napig a részvételi díj 10%-a;
 • az utazás megkezdése előtti naptól a 15. napig a részvételi díj 40%-a;
 • az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 0. napig vagy meg nem jelenés esetén (no show) a részvételi díj 100%-a;

A szállodák és/vagy kinti partnerirodák szigorúbb törlési/lemondási feltételei esetén azok a törlési/lemondási feltételek a mérvadóak.

Menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke a fentiektől eltérhet, tekintettel arra, hogy a repülőjegyek illetve az utazási csomag részét képező repülőjegyek (ide értve az illeték összegét is) a kiállítást követően a légitársaságok szabályai szerint, az esetek többségében csak 100%-os lemondási díj mellett törölhetőek.

Az adott ajánlatban foglalt szolgáltatásoktól függően a bánatpénz mértéke jelen pontban foglaltaktól eltérhet, amely körülményről a Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utast az ajánlat közlésével / megküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

 • Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani vagy visszatéríteni.
 • Az utazási szerződés utazásszervező általi felmondása
 • Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a Morea Utazási Szolgáltató Kft. jogosult külön felszólítás, illetve az érdekmúlás igazolása nélkül az utazási szerződést felmondani, amely esetben az utas köteles a Morea Utazási Szolgáltató Kft. valamennyi költségét megtéríteni.
 • Ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, akkor
 1. a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
 2. b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

Ha a fenti a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni.

V.3.   Az utazási csomagra vonatkozó utazási szerződés utas általi felmondása

V.3.1. Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést. Ez esetben jelen ÁSZF V.1.1. és V.1.3. pontjaiban foglaltak irányadóak.

Amennyiben az utazó jelen pontban fogatlak szerint mondja fel az utazási csomagra vonatkozó szerződést, úgy a Morea Utazási Szolgáltató Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét.

V.3.2. Az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül akkor jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazó célállomásra való szállítását. Ez esetben az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

Ez esetben a Morea Utazási Szolgáltató Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat.

V.4.      Az utazási csomagra vonatkozó utazási szerződés Morea Utazási Szolgáltató Kft. általi felmondása

V.4.1. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat különösen, ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

Ez esetben a Morea Utazási Szolgáltató Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül megtéríti az utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat.

 1. A szerződés módosítása, szerződés átruházás
 • Ha a felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges elemeinek (pl. utas lakcíme) módosításában állapodnak meg, az utas köteles a Morea Utazási Szolgáltató Kft. módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő módosítási költség mértékéről a Morea Utazási Szolgáltató Kft. ad tájékoztatást.
 • Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, utas neve stb.) utas részéről történő módosítására csak az ÁSZF V.1.3. pontbeli bánatpénz fizetés mellett történő felmondás, és új foglalás keretei között van lehetőség.

VI.3. Az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan az alábbi esetekben emelhető a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által:

 1. a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
 2. b) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
 3. c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt.

A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. erről legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt értesíti az utazót.

VI.5. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötését követően az utazó által fizetendő teljes részvételi díj egyoldalúan az alábbi esetekben módosítható a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által:

 1. a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
 2. b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
 3. c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt.

A díj emelésére – annak mértékétől függetlenül – kizárólag akkor kerülhet sor, ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. erről legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót. A díjemelésről a Morea Utazási Szolgáltató Kft., a díjemelés indokolásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utazót.

VI.6. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy az utazási csomag megkezdése előtt az utazási csomagra vonatkozó szerződést jelen pontban foglaltak szerint módosítsa. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utazási csomag megkezdése előtt – a VI.5. pontban foglalt díjemelés kivételével – csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

 1. a) a Morea Utazási Szolgáltató Kft. a szerződésben fenntartotta az erre vonatkozó jogát,
 2. b) a változás nem jelentős, és
 3. c) a Morea Utazási Szolgáltató Kft. a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót.

VI.7. Ha az utazási csomag megkezdése előtt a Morea Utazási Szolgáltató Kft. jelentősen megváltoztatja az utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni az általa elfogadott különleges igényeket, illetve az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, az utazó – a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által megadott észszerű határidőn belül – jogosult

 1. a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy
 2. b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Ha az utazási csomagra vonatkozó szerződést az utazó jelen pont első bekezdés b) pontja alapján felmondja és nem fogad el másik utazási csomagot, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított tizennégy napon belül visszafizeti az utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes díjat. Az utazó a szerződés megszűnéséből eredő kára megtérítésére is jogosult.

VI.8. Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 5 (öt) napon belül köteles tájékoztatni a Morea Utazási Szolgáltató Kft. arról, ha az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta.

Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. A Morea Utazási Szolgáltató Kft.-nek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-nek az utazási csomagra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit. Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat a Morea Utazási Szolgáltató Kft. a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

 

 • Hibás teljesítés, kifogás
 • Ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az utazó az utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 • Ha az utazás megkezdését követően a Morea Utazási Szolgáltató Kft. az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű résszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen résszolgáltatást értéke a nem teljesített résszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át. Ha Morea Utazási Szolgáltató Kft. ilyen helyettesítő résszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utazó azt indokoltan nem fogadja el, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. – ha az utazó erre igényt tart – gondoskodik az utazónak az utazás által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett résszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díj visszafizetéséről.
 • Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását, az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az utazó a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkötötte.
 • Díjengedmény és kártérítés

VIII.1. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. felel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés

 1. a) az utazónak róható fel,
 2. b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
 3. c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

VIII.2. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.

VIII.3.   Az utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft. bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel.

VIII.4.   Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

VIII.5.   A Morea Utazási Szolgáltató Kft. kártérítésének mértékét az utazási csomag teljes részvételi díjának háromszorosában maximálja azzal, hogy ez a korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra.

 1. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

 

Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum) és egyéb okmányok, az előírt egészségügyi követelmények és a célországban való tartózkodáshoz esetlegesen kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az utas feladata. Az utas vállalja, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az utas köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám-, deviza- és egészségügyi rendelkezések, vagy a fogadó ország jogszabályainak, szokásainak be nem tartásából keletkezett károkért az Utas semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve a Morea Utazási Szolgáltató Kft. ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles teljes mértékben megtéríteni. Az iméntiekkel összefüggésben a Morea Utazási Szolgáltató Kft. felhívja az utas figyelmét, hogy a szakaszban foglaltakkal összefüggésben az utazási szerződés megkötése előtt tájékozódjon.

 1. Légi szállítással kapcsolatos rendelkezések

X.1.  A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a Morea Utazási Szolgáltató Kft. fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának, a helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. A változásból eredő kellemetlenségekért vagy károkért a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t felelősség nem terheli. Repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni. Az utas repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak.

X.2.  A Morea Utazási Szolgáltató Kft. légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreáli Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet tartalmazza. A hivatkozott kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az utas és légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az utazásszervező, azaz a Morea Utazási Szolgáltató Kft. közreműködésével történik.

X.3.  A részvételi díj repülőjegyre kifizetett összegének visszafizetésére mindig az adott légitársaság útlemondási szabályzata az irányadó különös tekintettel arra, hogy egyes légitársaságok elállás esetén egyáltalán nem térítenek vissza semmilyen pénzösszeget. Ilyen esetekben az utasnak visszajáró részvételi díj összege automatikusan csökken a repülőjegy árával, azzal a megszorítással, hogy jelen pont alkalmazása nem keletkeztethet az Utazónak plusz befizetéssel járó kötelezettséget.

X.4.  A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és így a Morea Utazási Szolgáltató Kft. fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának és/vagy helyének, útirányának, átszállási lehetőségeinek, a légitársaság, a repülőgép típus változásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a változtatás nem minősül a szerződés lényeges módosításának. A változásból eredő kellemetlenségekért a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t felelősség nem terheli. Az esetleges módosításokat – a lehetőségekhez mérten – a Morea Utazási Szolgáltató Kft. minél gyorsabban az utas tudomására hozza.

X.5.  Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik, vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér „Lost and Found” osztályán.  Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése, a légitársasággal utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért a Morea Utazási Szolgáltató Kft.-t felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

X.6.  Az utas a repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak. Az utazásszervező légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozóan, valamint a repülőjegy lemondási és módosítási feltételeire a hatályos nemzetközi egyezmények és az adott légitársaság szabályai az irányadóak.

 1. Biztosítás

A Morea Utazási Szolgáltató Kft. tájékoztatja az utast, hogy a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozó biztosítását a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte meg, Kötvényszáma: 990 0000314 (1139 Budapest, Váci út 99., telefon:+36 1 460 1400). A biztosítási szerződés kiterjed a jelenleg érvényben lévő 213/1996. (XII.23) Kormányrendeletben előírt – az utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó kockázatokra, területi hatálya pedig a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által szervezett utazásokkal érintett területekre terjed ki.

 • Egyéb rendelkezések

XII.1. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Morea Utazási Szolgáltató Kft. irodájában megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

XII.2.    A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szerv: BFKH (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919)

XII.3.    A Morea Utazási Szolgáltató Kft. által a tevékenységi körében nyújtott szolgáltatásokra, valamint a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által kötött utazási szerződésekre – beleértve a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokat is – a magyar jogot kell alkalmazni, és a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal vagy a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által kötött utazási szerződésekkel kapcsolatos bármely jogvita elbírálására a magyar bíróságok joghatósága terjed ki. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat hatáskörtől függően a Morea Utazási Szolgáltató Kft. székhelye szerint illetékes bíróságnak.

XII.4. Az utazási szerződés megkötése vagy teljesítése során írásban közöltnek tekintendők a felek által faxon vagy elektronikus levélben megküldött adatok, értesítések is.

XII.5.    A Morea Utazási Szolgáltató Kft. honlapján vagy bármely más utazással kapcsolatos tájékoztatóban foglaltak egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

ÁFA nyilatkozat:

Kijelentem, hogy az ÁFA tv. 206.§ alapján (kérjük a megfelelőt megjelölni)

 1. a szolgáltatásokat nem adóalanyként, azaz magánszemély utasként veszem igénybe vagy
 2. adóalanyként saját nevemben, végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe
 3. adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

Aláírásommal saját nevemben, ill. az általam képviselt személye nevében is eljárva igazolom, hogy a szerződési nyilatkozatom megtétele, a megrendelésem aláírása, illetve leadása előtt a Morea Utazási Szolgáltató Kft. jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeit megismertem, az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megrendelésemhez tartozó kötelező tájékoztató formanyomtatványt, valamint az ÁSZF-ben hivatkozott tájékoztatást elolvastam, és mindezeket megértettem, és elfogadom.

 

Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam a betegség-, baleset-, és poggyász illetve az útlemondási biztosításokról, ezen belül arról is, hogy az utasbiztosítási feltételek az utazási irodában megtalálhatók, és elolvashatók, és felhívták a figyelmemet a biztosítások jelentőségére, különös tekintettel az útlemondás esetére. Tudomásul veszem, hogy a biztosítási feltételekben foglaltak a biztosítási szerződés részét képezik, és valamennyi biztosított személyre vonatkoznak.

 

Budapest, 2023.

 1. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint

Az elektronikus úton kötött utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztató formanyomtatvány

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Ennélfogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a(z) a Morea Utazási Szolgáltató Kft. társaság(ok) felelős(ek).

Ezenkívül a(z) Morea Utazási Szolgáltató Kft. társaság(ok) a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse (visszatérítsék), és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa (hazaszállítsák).

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok:

 • Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért: Morea Utazási Szolgáltató Kft. által működtetett utazási iroda elérhetősége:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinkszky út 78. (+36/30/2218649, e-mail: morea@morea.hu; exkluziv@morea.hu)
 • Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel; Morea Utazási Szolgáltató Kft. által működtetett utazási iroda elérhetősége:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinkszky út 78. (+36/30/2218649, e-mail: morea@morea.hu; exkluziv@morea.hu)
 • Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának az díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
 • Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (1132 Budapest, Váci út 36-38., telefon: +36 1 452 33 13), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.
 1. melléklet a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint

 

Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez, az 1. mellékletben foglaltaktól eltérő esetekre vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a(z) a Morea Utazási Szolgáltató Kft. társaság(ok) felelős(ek).

A(z) Morea Utazási Szolgáltató Kft. társaság(ok) a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik (rendelkeznek) arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik (válnak), annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse (visszatérítsék), és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa (hazaszállítsák).

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

 • Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
 • Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért; Morea Utazási Szolgáltató Kft. által működtetett utazási iroda elérhetősége:1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 78.(Tel+36 30 221 8649, e-mail: morea@morea.hu; exkluziv@morea.hu)
 • Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel; Morea Utazási Szolgáltató Kft. által működtetett utazási iroda elérhetősége: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 78.(Tel:+36 30 221 8649, e-mail: morea@morea.hu; exkluziv@morea.hu)
 • Az utazók az utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
 • Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
 • Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
 • Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
 • Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.
 • Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (1139 Budapest, Váci út 39, telefon: +36 1 460 1400), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.